NIEUWS

“Gang naar Dordrecht is terecht”

Het besluit om deel te nemen aan de Nationale Synode heeft in de vrijgemaakt-gereformeerde kerken kritiek uitgelokt. Toch is het een terecht besluit, vinden Henk Messelink en Arie de Snoo – voorzitter Deputaten Kerkelijke Eenheid resp. voorzitter Deputaten Kerk en Overheid. De afgevaardigden leggen uit waarom het goed is om te gaan.

In de zomer van 2008 heeft ds G. de Fijter, destijds preses van de synode van de PKN, de suggestie gedaan om als protestantse kerken een gezamenlijk appel te doen op onze samenleving. Hij ziet in die samenleving steeds meer mensen die totaal onbekend zijn met het evangelie. Nadenkend over de vorm van zo’n appel komt De Fijter met het idee van een Nationale Synode. Nationaal, want: we hebben een boodschap voor heel de natie. Synode, want: zo heet vanouds een bijeenkomst van meerdere kerken.

De EO vraagt aan ds D. Quant en ds A. de Snoo (destijds voorzitters van de synodes van resp. de christelijk-gereformeerde en vrijgemaakt-gereformeerde kerken) om een reactie. Beiden stemmen volledig in met de analyse van De Fijter. Wie zou hierover niet bewogen zijn? Hier ligt een roeping. Daarom stemmen zij hartelijk in met de suggestie om als mensen die in dit land nog Christus willen belijden als onze enige Verlosser, gezamenlijk een appel te doen op onze medeburgers.

Tegelijk doen de vertegenwoordigers van beide kerken een dringend appel op De Fijter om af te zien van de voorgestelde vorm. De naam Nationale Synode veronderstelt een officiële kerkelijke vergadering van afgevaardigden die namens diverse kerken spreken. Maar dat is niet de bedoeling. Bovendien suggereert de naam eenheid van belijden op meer punten dan waar het nu, in een publiek appel, over gaat. De Nationale Synode van Dordrecht in 1618-19 was een vergadering van gereforméérde kerken. Die naam past dan ook niet bij de nu voorgestelde gezamenlijke actie van Christusbelijders uit ook tal van andere kerken.

Inmiddels heeft een groep leden uit verschillende kerken, samen met De Fijter, toch een Nationale Synode bijeengeroepen. De kritiek op de naam is in zoverre gehonoreerd, dat er aan is toegevoegd: Protestants Forum. Dit om aan te geven dat het niet om een officiële kerkelijke vergadering gaat, maar om een ontmoeting van leden uit diverse protestantse kerken die willen laten weten waarom het christelijk geloof goed is voor deze samenleving. Tegelijk hopen de organisatoren dat deze ontmoeting het onderling gesprek tussen kerken en kerkleden dient. Juist een steeds onchristelijker samenleving is gebaat bij eenheid onder allen die Gods naam belijden.

Wij zijn dankbaar dat we niet de enigen zijn die in dit land nog de Christus belijden. Tegelijk constateren we dat er nog heel wat overblijft om over door te praten, aleer je van kerkelijke eenheid kunt spreken. Vanuit die achtergrond vinden wij de bijeenkomst in Dordrecht belangrijk genoeg om er ook bij te zijn. Juist ook om daar te laten weten dat wij wat we ooit in Dordt 1618-1619 in de Drie Formulieren van Eenheid als betrouwbare samenvatting van de Heilige Schrift hebben beleden, nog altijd heel wezenlijk vinden. Dit geldt niet alleen voor kerkelijk samenleven, maar ook voor de samenleving. Wij voelen ons daartoe gemachtigd op grond van de opdracht van de synode van Zwolle-Zuid 2008 om ‘landelijke ontwikkelingen bij te houden, zo nodig nader te verkennen en daarop actief te reageren’. Wij worden daarbij vergezeld door leden uit verschillende geledingen van de kerk.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *