NIEUWS

“Credo nationale synode verdoezelt verschillen”

Het lijkt mooi: verschillende protestantse kerken die zich in een nationale synode verzamelen rondom een actueel geformuleerde geloofsbelijdenis. Maar daarachter gaat een veelvoud van uiteenlopende en tegenovergestelde opvattingen schuil, schrijft de gereformeerd vrijgemaakte dominee Anne van der Sloot.

Er zal dus meer moeten gebeuren om tot herstel van de tot op het bot verscheurde kerken van de Reformatie te komen.
Het Nederlands Dagblad vat het pleidooi van oud-PKN-preses De Fijter en de rondom hem gevormde stuurgroep voor het houden van een nationale synode samen onder de kop ‘De Cock krijgt zijn nationale synode’ (17 oktober). Hoewel het verlangen van de stuurgroep naar eenheid onder de christenen mij sterk aanspreekt, betwijfel ik sterk of de door hen bepleite synode beantwoordt aan dat waar ds. Hendrik de Cock in het begin van de negentiende eeuw om vroeg.

Het zal de stuurgroep bekend zijn dat hun strategie om eerst de protestanten in ons land te verenigen en die vervolgens op één noemer te brengen met de rooms-katholieken vaker is beproefd. Koning Willem I streefde indertijd, in de woorden van schrijver-journalist P. Jongeling, ook naar ,,De vereniging van alle protestanten in één kerkgenootschap onder de voogdij van de vorst. Ook de roomse kerk moest rijp gemaakt worden en ten lange leste zou men dan, door schrapping van de ‘geschilpunten’, één nationale kerk kunnen krijgen, die boven de geloofsverdeeldheid was uitgekomen.” Heeft deze strategie toen tot het voorgestane doel geleid? Nee, daardoor is er juist een enorme kerkelijke verdeeldheid in de gereformeerde gezindte ontstaan, die ook nog eens wereldwijd is ‘geëxporteerd’, o.a. naar Noord-Amerika, Zuid-Afrika en Indonesië.

Nu zou de stuurgroep kunnen tegenwerpen: ,,Maar koning Willem I voerde een top-down-strategie door in 1816 de toenmalige Gereformeerde Kerken als instrument te gebruiken om de vereniging van christenen te realiseren, terwijl wij een bottom-up-strategie voorstaan. Wij beogen slechts een nationaal synodeplatform waar de verschillende protestantse kerken elkaar in alle vrijheid ontmoeten.” Graag zou ik de stuurgroep toestemmen dat hun ‘plan van aanpak’ heel anders is dan dat van koning Willem I, ware het niet dat de termen die zij gebruiken, zoals nationale synode en oecumenisch concilie, mij dit verhinderen. Bovendien: de beoogde synode wordt bijeengroepen op basis van een credo, waarin de opstellers de kern van hun persoonlijke geloof hebben verwoord. Credo is een term die vanouds staat voor een kerkelijke belijdenis!

Ook wordt van de verschillende protestantse kerken gevraagd hun actuele verwoording van de kern van het christelijke geloof eraan toe te voegen. Op die manier kan dan op de te houden synode ‘een nationaal credo’ worden vastgesteld. Het kan niet anders dan betekenen dat de bestaande leerverschillen worden verhuld. En juist dat ‘plan van aanpak’ volgde destijds ook koning Willem I. ‘Zijn’ nationale synode van 1816 liet ook de eenduidige norm van Schrift en de daarop gegronde belijdenis van de kerk los door bewust een ondertekeningsformulier in te voeren dat ruimte gaf aan dubbelzinnigheid.

Graag wil ik de stuurgroep in zijn pleidooi voor een nationale synode bijvallen, maar dan wel een die voldoet aan de voorwaarden zoals die bijvoorbeeld door de zeventiende-eeuwse Leidse theoloog prof. dr. Anthonius Thysius zijn omschreven: een vergadering waarin men niet alleen zégt de hand te houden aan de klassieke belijdenis van de kerk, maar ook daadwerkelijk de hand houdt aan de Heilige Schrift als norm voor geloof en leven. Het beleggen van een dergelijke synode is de ‘koninklijke weg’ om te komen tot meer eenheid onder de christenen. Geen gemakkelijke weg, maar wel een die perspectief op genezing biedt: herstel van de tot op het bot verscheurde kerken die uit de Reformatie van de zestiende eeuw zijn voortgekomen.

Stimulans
Een stimulans voor een dergelijke synode is de bekende uitspraak van kerkvader Cyprianus ‘buiten de kerk geen zaligheid’. En dan opgevat in de zin zoals de reformatoren deze uitspraak verstonden. Luther heeft dit kort en krachtig zo verwoord: ‘waar het Woord is daar is de kerk!’ Oftewel, waar het evangelie zuiver wordt gepredikt en bele­den, daar werkt de Heilige Geest het geloof in de harten van mensen tot hun eeuwig behoud. Cyprianus’ uitspraak bepaalt ons bij de Schriftuurlijke waarheid: ‘voor wie God Vader is, moet de kerk ook moeder zijn!’ Daarmee worden tegelijk allerlei spirituele vluchtwegen afgesneden. Zoals de ‘hoogkerkelijke’ vluchtweg, die wordt ingeslagen als men een hiërarchisch kerkinstituut creëert, dat wel een zichtbare eenheid suggereert, maar waar de eenheid in de waarheid ontbreekt. Zoals bij de Rooms-Katholieke Kerk het geval is, maar ook bij het Nederlands-hervormde kerkgenootschap, dat onder leiding van de synode van koning Willem I tot stand kwam.

Ook de ‘laagkerkelijke’ vluchtweg wordt door de uitspraak van Cyprianus afgesneden. De weg die de stuurgroep inslaat. Immers met voorbijgaan van de zichtbare eenheid van de kerk roepen zij de verschillende protestantse kerken op zich te verzamelen rondom een actueel geformuleerd nationaal credo, waarachter een veelvoud van uiteenlopende en tegenovergestelde geloofsopvattingen schuilgaat.

Hendrik de Cock drong begin negentiende eeuw aan op een echte nationale synode: een kerkelijke vergadering, die bijeengeroepen op de grondslag van de Heilige Schriften en de daarop gegronde belijdenis van de kerk, zich inzet voor de heilige evangeliedienst van de kerk. Wat de stuurgroep bepleit, is een ‘laagkerkelijk’ nationaal synodeplatform. Een initiatief, waarbij van niemand gevraagd wordt om zijn of haar onschriftuurlijke opvattingen als krijgsgevangene aan Christus te onderwerpen, waartoe de apostel Paulus in 2 Korinte 10:5 oproept. Wat dat betreft zullen er verdere en andere stappen moeten worden gezet.

A. van der Sloot is predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Bedum

1 comments
 • Ds. Van der Sloot meent in zijn betoog argumenten te hebben om niet te komen tot een Nationale Synode. Want er moet veel meer gebeuren om de kerken van de Reformatie tot eenheid te brengen. Ja, nogal wiedes. Niemand van de stuurgroep heeft beweerd dat de Nationale Synode de verenigingsvergadering is van alle protestantse kerken in Nederland.

  Ds. Van der Sloot zegt dat hij ook verlangt naar eenheid onder christenen. Waarom schrijft hij daar dan geen betoog over? Als ds. Van der Sloot dat nationale gesprek niet wil, wat wil hij dan wel?

  Ongetwijfeld Is het verhelderen om te weten dat het begrip ‘nationale synode’ in de 17e en 19e eeuw op een bepaalde manier gedefinieerd is. Maar woordbetekenissen uit de 17e en 19e eeuw zijn niet heilig. En de voorwaarden van Anthonius Thysius zijn ook niet heilig. Gelukkig zijn wij niet gebonden aan wat Koning Willem I bedoelde met een Nationale Synode. Gelukkig zijn wij niet gebonden aan wat welke aardse koning dan ook maar wil met de kerk. Daar moet elke gelovige voortgekomen uit de Afscheiding toch van harte mee instemmen.

  Een gezamenlijk geformuleerd credo zou alleen maar verschillen verdoezelen zegt ds. Van der Sloot. Waarmee hij volgens mij bedoelt: een credo moet zuiver zijn in die zin dat we allemaal hetzelfde geloven als we dezelfde woorden gebruiken waarmee we ons geloof belijden. Als dat zo was – dan zou in geen enkele kerk nog het Apostolicum mogen worden gesproken, of het Nicenum. Want met diezelfde woorden wordt in zeer verschillende kerken (en ook in dezelfde kerkbank) vaak heel verschillend geloof beleden.

  Waarom wil ds. Van der Sloot niet wat meer vanuit het heden denken? ‘Nationaal’ – dat zou gewoon kunnen betekenen: ‘protestanten uit het hele land afkomstig’ ? Dat wil dus zeggen: niet internationaal, maar ook niet: provinciaal. En ‘synode’ kan toch heel goed betekenen: ‘mensen die dezelfde weg (d.w.z. ‘de weg van de liefde die tot God leidt’) bewandelen’? Of is die betekenis van ‘synode’ ontoelaatbaar?

  Verder vraag ik me af wat nota bene Koning Willem I te maken heeft met het plan om als protestanten gezamenlijk te praten over ons geloof. We leven toch niet meer in die 19e eeuw? Onze koningin heeft behalve haar lidmaatschap van de PKN toch niets meer te zeggen in de PKN of in wat voor kerk ook maar? En onze regering eerbiedigt de scheiding van kerk en staat toch evenzeer als de kerken in Nederland dat doen?

  Als we geketend blijven aan onze nationale geschiedenis van tot-op-het-bot-verdeelde-kerken, ja dan lijkt een ‘zuivere’ nationale synode inderdaad onmogelijk. In het betoog van ds. Van der Sloot kom ik een eisend verlangen naar zuiverheid, naar heldere ‘grondslagen’, naar ondubbelzinnige ‘definities’, naar schriftuurlijke ‘opvattingen’ tegen, dat in veel gereformeerde kerken sinds de Afscheiding wijdverbreid is. Ik vraag mij af of dit eisende verlangen wel spoort met het verlangen naar eenheid onder christenen.

 • Een bericht schrijven

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *