NIEUWS

Reacties op synodeplannen welkom

Sjaak van 't Kruis

Het is te hopen dat er meer reacties als die van dr. W. van Vlastuin (RD van 19 januari) komen op de credotekst van de nationale synode, schrijft dr. J. M. van ’t Kruis namens de stuurgroep nationale synode in het Reformatorisch Dagblad. Zo wordt zichtbaar dat in protestants Nederland het gesprek op gang is.

Dr. W. van Vlastuin vraagt zich af of de credotekst, opgesteld door de stuurgroep nationale synode, wel voldoende katholiek is. We zijn als stuurgroep verheugd over deze belangrijke bijdrage aan het gesprek. Dit is nu precies wat wij beoogden met het formuleren van de zogenaamde credotekst: het gesprek op gang brengen over de wezenlijke inhoud van het christelijk geloof.
We hebben het al vaker naar voren gebracht en we doen dat hier opnieuw: de credotekst wil niet een nieuwe en uitputtende verwoording zijn van het geloof van de kerk der eeuwen. Dat staat en blijft wat ons betreft ook staan. Het zou toch een gotspe zijn daaraan te sleutelen! We hebben ook niet een soort nieuwe belijdenis opgesteld. Dat is de credotekst dus niet.
We hebben ons de vraag gesteld: wat inspireert ons in het christelijk geloof? De credotekst is een antwoord op die vraag en heeft zich daarbij laten leiden door de trinitarische opzet van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Tegelijkertijd is het een uitnodiging aan de leden van protestantse kerken in ons land om ook zelf met die vraag bezig te gaan.
Dr. van Vlastuin heeft dat op zijn manier gedaan. Hij geeft aan dat hij allerlei dingen mist. Dat is in het licht van het bovenstaande niet verwonderlijk. Vervolgens geeft hij bij de zaken die hij mist aan, waarom die voor hem zo wezenlijk zijn. Wij zijn blij met die opmerkingen. Het zijn stuk voor stuk dimensies van het belijden, die wezenlijk zijn. Wij hopen op meer van dergelijke reacties op de credotekst.
Verheugd
Gelukkig is het niet stil geworden om ons initiatief, zoals dr. van Vlastuin zegt. Op de website nationalesynode.nl zijn inmiddels al een groot aantal reacties verzameld. Die geven aan, dat het gesprek doorgaat en zich verbreedt en verdiept. Ook de reactie van collega van dr. van Vlastuin is bij die reacties gevoegd. Zo wordt zichtbaar dat in de breedte van het protestantse veld in Nederland het gesprek op gang is.
Wij zijn daar oprecht verheugd over, omdat het woord van de Heere Jezus uit Johannes 17 ons op het hart gebonden blijft. We hopen dat door ons initiatief, te midden van de verscheurdheid van de protestantse traditie, zo ook iets zichtbaar wordt van de katholiciteit van ons geloof en ons belijden.

De auteur is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en lid van de stuurgroep nationale synode.

2 comments
 • Kim Batteau zegt:

  De Credotekst:

  “Hij, de Schepper en de oorsprong van alle leven,”

  Commentaar Kim Batteau:
  Waarom niet direct woorden over de heilige Drie-eenheid?
  Dat is echt katholieke taal.

  “heeft ons de aarde toevertrouwd”

  Kim Batteau:
  Een horizontalistisch, te mens georiënteerd begin.

  “om die te beheren en behoeden.
  Ons heeft Hij ervoor bestemd
  met Hem en onze medemens te leven
  in trouw, in liefde en in vrede.
  Maar waar wij God vergeten en verlaten
  – dat doen we al sinds mensenheugenis –”

  Commentaar Kim Batteau:
  Dit is veel te vaag. Het maakt het christelijk geloof een soort mythologie over de oertijd.
  Waarom geen woorden over de rol van Satan bij de zondeval?

  “verliezen we de zin van ons bestaan.
  Daar maakt het kwaad zich breed,
  in liefdeloosheid, ontrouw en geweld:
  een wereld die gedoemd is in het oordeel te vergaan.”

  Kim Batteau:
  “Vergaan” kan betekenen verdwijnen. Dat belijdt de kerk niet. De hel is “het eeuwige vuur”
  van de Geloofsbelijdenis van Athanasius (art. 39).

  (Ik hoop meer commentaar te leveren!)

 • De Nationale Synode en de Credo-tekst.

  Naar aanleiding van dit thema in tijdschrift ‘Profetisch Perspectief door G.de Fijter.

  Er is geen ‘een Geloof’, er is verdeeldheid van de kerken, er is ontkerkelijking.
  Bovenstaande volgorde geeft oorzaak en gevolg aan van aan hun leer vasthoudende kerkbestuurderen. Iedere gevestigde kerk lijkt op een koninkrijk met een eigen geloofsleer.
  De verdeeldheid van de kerken geeft aan, dat er geen eenheid is in leer.
  Degenen, die de basis gelegd hebben voor het Protestantisme, o.a. Calvijn, Luther, e.a. hebben nagelaten te zoeken naar de oorspronkelijke leer, de Leer van Christus. Hierdoor zijn veel dwaalleringen meegenomen uit de R.K.kerk, en worden deze en eigen uitleggingen heden nog steeds als waarheid verkondigd.
  De wereld van kerken geeft daardoor gezamenlijk een onsamenhangend bazuingeluid af, dat vele mensen afstoot. 1Cor.14:8 Want ook indien de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot den krijg bereiden?

  In de tijd van apostel Paulus werd slechts één leer gepredikt, namelijk de Leer van Christus. Deze Leer is ongeveer 1600 jaar geleden door keizer en paus zoveel mogelijk uitgeroeid geworden.
  Ondergetekende heeft vele jaren gezocht, en gevonden in de S.V. bijbel om a- het Beginsel der Leer van Christus en b-de eigenlijke Leer van Christus boven water te krijgen.
  Kort geleden zelfs bij gerucht vernomen, dat er nog een enige originele schriftelijke Leer van Christus diep verborgen is in het archief van het Vaticaan.
  2Joh.1:9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de Leer van Christus, die heeft God niet; die in de Leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon.

  Indien aan deze oproep om te komen tot eenheid der Leer gevolg zal gegeven worden, zal zeker de gezochte ‘eenheid’ zichtbaar worden met Gal.3:28 -want gij allen zijt één in Christus Jezus; en de Vrede Gods zal dan in alle harten heersen tot welken een ieder ook geroepen is in één Lichaam. Kol.3

  Het nu voorgestelde Credo:
  -Evenals de eerste geloofs, belijdenis wordt ook nu deze belijdenis in de wereld gebracht als een hoop tot eenheid van de kerken.
  Het idee tot voortbrengen van ‘de Geloofsbelijdenis’ heeft ondanks het voorgestelde doel geen bijbelse basis.
  Zolang er geen eenheid is in ‘leer’ zullen duizend credo’s nog geen eenheid bewerkstelligen en zullen de vele koninkrijkjes van kerken blijven bestaan tot de tijd, dat zij vermalen zullen worden. Dan.2
  Echter wanneer het Koninkrijk Gods met de Leer van Christus zal gepredikt worden, zal ook het Geloof komen, waardoor zaligheid der ziel verkregen kan worden. Gal.3, 1Petr.1:9-11

  Met vriendelijke groet, Ing. A.A. van vugt
  Kaleweg 2 te Doezum.

 • Een bericht schrijven

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *