NIEUWS

De dominee-taal mag wel worden aangepast

De titel van de tekst is “Credo”. Een ander woord hiervoor is “geloofsbelijdenis” wat onze voorkeur heeft aangezien dit een veel toegankelijker woord is. In de tekst staan meer uitdrukkingen die “dominee-taal” zijn. Het is wenselijk om dat aan te passen.

God is de Schepper en de oorsprong van hemel en aarde. Hij heeft de aarde aan de mens toevertrouwd en de bestemming van de mens is om met God en met elkaar te leven, in trouw, liefde en vrede. Maar de mens is van God afgedwaald, leeft daardoor niet overeenkomstig Gods wil en mist daardoor zijn doel (zonde). Maar we geloven, dat God desondanks trouw is aan de mens.
God heeft daarom zijn zoon Jezus Christus naar de aarde gezonden om de scheiding tussen God en mensen te herstellen. Hij heeft de schuld van de mensen op zich genomen en is daarom aan het kruis op Golgotha gestorven. Maar Jezus is uit de dood opgestaan. En door zijn verzoening mogen we weten dat ook wij met hem eeuwig mogen leven. Maar Jezus vraagt wel van ons dat we ons bekeren. Jezus gaf in Johannes 3 zelf aan, dat we het Koninkrijk van God alleen kunnen binnengaan wanneer we wederom geboren worden.
Het is essentieel om Gods Woord, de Bijbel, specifiek te benoemen. Wij kennen God en zijn zoon Jezus Christus primair via de Bijbel en we geloven dat dit het door God geïnspireerde woord is.

Helaas is de verdeeldheid maar al te vaak wel zichtbaar wat een zeer negatief getuigenis is

Op Pinksteren is met de uitstorting van de Heilige Geest de door Jezus gegeven belofte vervuld. De Heilige Geest komt in ons wonen om ons te leiden. Die leiding door de Geest kan heel divers zijn en is zeker niet beperkt tot het helpen van onze naaste, bidden voor verstomde mensen (geen toegankelijke taal) of spreken voor monddood gemaakte mensen. God benoemt in zijn Woord heel specifiek de gaven van de Geest.

Uit het laatste deel van de tekst blijkt, dat de belangrijkste aanleiding voor het opstellen van het credo het verlangen naar meer eenheid tussen de Christelijke kerken en groeperingen is. Helaas is de verdeeldheid maar al te vaak wel zichtbaar wat een zeer negatief getuigenis is. Met “komende uit de wereldwijde christenheid” wordt neem ik aan “christenimmigranten” bedoeld. Het specifiek benoemen van deze groeperingen is m.i. overbodig en de karakterisering “enthousiast uiting geven aan hun geloof” is zeker niet relevant aangezien we dit ook wel zien in sommige bestaande kerken en gemeentes.

Het verlangen om samen kerk te zijn in Nederland en elkaar te bemoedigen is een goed streven. Van daaruit kunnen we een getuige zijn naar onze naaste in de breedste zin van het woord. God vraag van ons om een getuige te zijn, zowel in woord als in daad, niet om enkel “In gesprek zijn” want dat is te vrijblijvend.

Het is ons niet duidelijk wat het doel is van het “in gesprek zijn” met hen die een andere godsdienst belijden. Ons geloof biedt geen ruimte om ons bij andere godsdiensten aan te sluiten, maar natuurlijk wel om ons getuigenis te geven.

Jezus geeft zelf aan hoe ons getuigenis moet zijn: Door de liefde die we voor elkaar hebben laten we zien dat we Gods leerlingen zijn (Joh. 13:34) en maken we Gods liefde zichtbaar.

We hebben niet voor niets de opdracht om navolgers van Jezus te zijn. Uit ons leven moet blijken, dat de liefde van God de belangrijkste drijfveer van ons handelen is en dat onze God niet enkel een idee is, maar een realiteit.

Man, 52 Jaar, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

1 comments
  • Ja, we zijn rijke mesen geworden, door Jezus sterven mogen wij nu leven voor en met Hem.
    Niets kan ons ooit scheiden van Zijn grote liefde. Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, mogen we uit wederliefde Jezus ook gaan dienen.
    Hij is ook de Enige weg, de Waarheid en het Leven, en niemand komt tot de Vader dan door mij zegt Jezus.
    De éénheid is er, zoals(Efez.4:3) ons zegt;we moeten hem wel bewaren door de band des vredes. Ook worden wij in dit schriftgedeelte vermaant en opgeroepen, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lank(g)moedigheid elkander te verdragen.

  • Een bericht schrijven

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *