NIEUWS

Toespraak Gerrit de Fijter, Malieveld, 6 oktober

Toespraak op de dag van verootmoediging bij de beweging “Wij kiezen voor eenheid” – 6 oktober 2012 Malieveld Den Haag.

Het doet me goed om hier te zijn als voorzitter van de Stuurgroep Nationale Synode; een interkerkelijke beweging van protestanten die te midden van de gevestigde kerken en met name migrantenkerken zoeken naar eenheid van het zo gescheurde lichaam van de Heere Jezus Christus. In 2010 kwamen we bijeen in de Grote Kerk van Dordrecht met mensen uit 52 verschillende kerken en geloofsgemeenschappen.

Voor mij de is kerk van Christus een dragende kracht.

Als jongen van een jaar of 10 ben ik een keer boven op het grote gewelf geklommen vlak onder het dak van de oude kerk in mijn dorp. Over dat ronde gewelf was een loopplank gemaakt.

Daar wilde ik over want ik wilde het hele gebinte van de kerk zien. Maar ik stapte mis….een stortte omlaag. Gelukkig…………ik werd opgevangen door het  gebinte van de kerk.

U bent hier met al die christenen in ons land als dat gebinte van die oude dorpskerk: er waren toen dunne schrootjes en dikke balken die mij droegen.

Ik gebruik het beeld van de eeuwenoude kerk die draagt omdat de Koning van de kerk – de Heere Jezus Christus – draagt.

Velen met mij uit allerlei kerken en geloofsgemeenschappen kennen die dragende kracht van de Levende God.

Dát bindt ons samen!

Ik sta hier namens de Nationale Synode om tegen u te zeggen dat die dragende kracht van onze God wil zijn, zoals het gebinte van die oude kerk in mijn dorp: …als wij vallen draagt Hij.

Om die geweldige boodschap van redding en heil door te geven hebben we elkaar nodig als christenen in ons land.

Al die kerken en geloofsgemeenschappen wil  de Heere God  gebruiken om door te geven: de Levende God draagt – Jezus redt!.

De Nationale Synode, die – zo de Heere wil – in oktober 2013 ook weer bijeen komt wil geen bijzonder winkeltje zijn voor een bepaald soort christenen: Want ook wij kiezen voor eenheid.

Wij hebben een  gemeenschappelijke roeping: samen  te getuigen van Jezus Christus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is.[1]

Daarom ook samen bouwen aan onderling vertrouwen tussen kerken, geloofsgemeenschappen en loslopende christenen.

Dat vraagt – ook na vandaag – telkens weer verootmoediging.

Weet u waarom? Omdat er één is, Die alles gegeven heeft voor eenheid: Jezus, op het Kruis van Golgotha.. …het kostte Hem Zijn leven. Daarom!

We bidden dat er langzamerhand één  beweging zal ontstaan van mensen die samen het Evangelie van Christus door willen geven naar de komende generaties. Want om die komende generaties gaat het. Wij ouderen vallen straks allemaal om. Zullen er dan in ons land mensen zijn die vol verwondering hun weg gaan met de Levende God. Ja, ik geloof dat. Maar wat een roeping voor ons nu om dat allemaal door te geven.

De Nationale Synode zet zich in voor geloofsgesprekken aan het grondvlak met al die loslopende christenen en met hen die binnen hun eigen kerkmuren  nog steeds denken dat het gebed van Jezus ook vandaag in ons land er nog niet toe doet: Jezus die  bidt: ‘opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt’. [2]

Dáár ligt onze opdracht.

Naar mijn mening is de verdeeldheid van christenen de grootste ketterij van onze tijd.

Je kunt die opdracht ook niet van je afschuiven door alleen te zeggen dat de verdeeldheid je tot schuld is . En vervolgens overgaan tot de orde van de dag.

Wij zijn daarom blij met de plannen van een nieuw op te richten Nederlands Christelijk Forum. Eén centraal punt waar alle bewegingen van eenheid elkaar kunnen bemoedigen, versterken en helpen. Wij willen als Nationale Synode met onze eigenheid van harte daaraan  bijdragen.

Als kleine jongen werd ik – toen ik viel – opgevangen door het gebinte van de kerk.

Laat de groeiende beweging van eenheid in ons land een stevig gebinte mogen zijn zodat mensen opgevangen worden door de Levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest……….

Om Hem gaat het…zelfs al zou er geen  kerkdak meer te zien zijn in ons land.

 

Tenslotte: Vandaag hoorde en zag u over de voetwassing, zoals dat beschreven eveneens beschreven staat in het Johannesevangelie[3]. In dat 13e hoofdstuk staat evenwel nog meer. Daar staat een elfde gebod! Uit de mond van de Heere Jezus. Ik wil u uitnodigen om aan 11e gebod gestalte te geven op de plek waar u bent gesteld. Ik bid dat u aan het grondvlak van kerken en geloofsgemeenschappen zo te zegen mag zijn.

 

“Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.[4]

 

G. de Fijter, Kampen 5 oktober 2012[1] Joh. 14:6

[2] Joh. 17:20 en 21. Zie ook de parallelle verzen 22 en 23. Het gaat steeds om de eenheid van de Vader en de Zoon. “opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn”. Naar het Evangelie van Johannes zijn zijn de eenheid tussen de Vader en de Zoon heel concreet, zichtbaar en historisch. Dat gaat niet alleen om een onzichtbare eenheid van de Vader en Zoon. Maar het is zichtbaar!. Tegen de Joden spreekt Jezus in Joh.10: 37 en 38 over het zichtbare vanuit de eenheid van Vader en Zoon. Dat is te zien in Zijn werken!. Oecumene van het hart is dus te weinig. Fijn voor de gelovige mensen uit allerlei verbanden maar het doet tekort aan de Heere God.

[3] Joh.13:1-20.

[4] Joh. 13: 34 en 35.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *