NIEUWS

Synode als forum goede zaak

Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE) in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) sturen een afvaardiging naar de zogenoemde tweede Nationale Synode te Dordrecht. Of is dit een forum en geen synode? Dat vraagt de vrijgemaakte predikant Anne van der Sloot zich af in het Nederlands Dagblad.

,,Naast kritiek zijn er ook enthousiaste reacties”, meldden de vrijgemaakt-gereformeerde Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE) op 8 oktober in deze krant. Ik hoop dat er meer argumenten ten grondslag liggen aan het besluit om naar Dordrecht te gaan. Anders zou er alleen sprake zijn van het tellen van de neuzen en niet van het wegen van de argumenten. DKE zullen deze argumenten hebben gewogen. De voorzitter, ds. H. Messelink, volstaat nu met de zinsnede: ,,We vinden de Nationale Synode dermate belangrijk dat we erbij willen zijn.,, In hoeverre het handelen van DKE kerkelijk correct is, laat ik graag over aan het oordeel van hun lastgever.

Er wordt in de krant van 8 oktober de ene keer gesproken over een Nationale Synode en de andere keer over een protestants forum. Mijn vraag: is het nu een forum of een synode?

Is het een forum dan zal ik er volstrekt geen bezwaar tegen maken dat DKE zich daar met een afvaardiging laten vertegenwoordigen. Integendeel, zou ik bijna zeggen. Laat je daar zien en laat weten dat je als Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) je betrokken weet op de zaak van kerkelijke eenheid in ons land.

Maar is het een synode, een Nationale Synode, dan ligt de zaak wel iets anders. Naar een synode wordt je door de kerken officieel afgevaardigd, compleet met een machtigingsbrief die vergezeld gaat met een belofte dat je je als afgevaardigde gebonden weet aan de Heilige Schrift, de 3 Formulieren van Eenheid en de gereformeerde kerkorde. Het lijkt mij dat DKE daarover, nu ze een afvaardiging naar Dordt sturen, daarover publiekelijk enige helderheid aan de kerken verschaffen, aangezien zo duidelijk door de voorbereidende stuurgroep gesproken wordt over een tweede Nationale Synode, waarbij expliciet instemming gevraagd wordt met een nieuw (groei)credo.

Mijns inziens mag je van DKE verwachten dat ze vrijmoedig erop zullen wijzen dat het be-staande credo van de kerk al duidelijke taal spreekt over wat kenmerkend is voor zichtbare eenheid van de kerk in ons land.

Anne van der Sloot is vrijgemaakt-gereformeerd predikant in Bedum.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *